Pravidla a ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Pokud máte zájem o více informací, nebo pokud máte jakékoliv dotazy týkající se našich zásad ochrany osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat na admin@nejrecept.cz 

Na NejRecept.cz je pro nás soukromí našich návštěvníků mimořádně důležité.

log soubory

Stejně jako mnoho jiných webů, i NejRecept.cz využíva log soubory. Informace v souborech obsahují internetový protokol (IP adresu), typ prohlížeči, datum / čas, odkazující / výstupní stránky a počet kliknutí, sledování pohybu uživatele a další takové informace, které nejsou spojeny s osobními údaji.

NejRecept.cz využívají soubory cookie k ukládání informací. Některý z našich reklamních partnerů mohou používat cookies. Náš reklamní partner je google adsense.

Zásady užití webového rozhraní www.nejrecept.cz

AdsMedia s.r.o.

Alžbetina 28

Košice - m.č. Staré Mesto 040 01

Slovensko

IČO - 47219211

E-Mail: admin@nejrecept.cz

Úvodní ustanovení

Tyto zásady užití (dále jen „Zásady“) vymezují a upřesňují podmínky užívání všech funkčních součástí webového rozhraní provozovaného Provozovatelem a umístěného na internetové adrese nejrecept.cz (dále jen „webové rozhraní“).

Uživatelem je každá osoba, která užije funkce webového rozhraní, a to především umístěním návodu na přípravu jídla (dále jen „recept“) či fotografie jídla na webové rozhraní. Podmínkou pro užití webového rozhraní je provedení registrace prostřednictvím webového formuláře umístěného na webovém rozhraní. Uživatel provedením registrace stvrzuje, že se s těmito Zásadami seznámil a souhlasí s nimi.

Návštěvníkem je každá osoba, která navštíví webové rozhraní, bez ohledu na to, zda využije webový formulář či nikoli. Návštěvníkem je vždy i Uživatel. Návštěvník vstupem na webové rozhraní stvrzuje, že se seznámil s těmito Zásadami a že se jimi bude řídit.

Uživatel vůči Provozovateli souhlasem s těmito Zásadami prohlašuje a zaručuje, že:

je plně svéprávný, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem;

veškeré údaje, které prostřednictvím webového formuláře poskytuje Provozovateli, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné;

se před zahájením užívání webového rozhraní důkladně seznámil s těmito Zásadami, že těmto Zásadám zcela rozumí a souhlasí s nimi;

nebude užívat webové rozhraní způsobem či za účelem, který by byl v rozporu s těmito Zásadami, platnými právními předpisy či dobrými mravy.

Provozovatel poskytuje webové rozhraní výlučně k bezplatnému zveřejnění receptů a fotografií jídel tak, aby tyto recepty a fotografie jídel byly prostřednictvím webového rozhraní sděleny Návštěvníkům či jiným Uživatelům.

Uživatelský účet

Podmínkou zřízení uživatelského účtu je bezplatná registrace na webovém rozhraní. Při registraci je nutné zadat e-mail a zvolit heslo a přezdívku. Zadaný e-mail nebude zveřejněn. Emailovou adresu potřebujeme k ověření, že se jedná o skutečnou osobu, proto potřebujeme reálnou a funkční emailovou adresu, abychom zabránili duplicitním účtem.

Uživatel není oprávněn sdělit údaje potřebné k přístupu do uživatelského účtu třetí osobě. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost v případě, že uživatelský účet bude zneužit třetí osobou.

Provozovatel si vyhrazuje i bez předchozího upozornění a bez náhrady zrušit uživatelský účet, který:

  • je více než 1 rok neaktivní, nebo
  • jehož prostřednictvím dochází k porušení těchto Zásad, platných právních předpisů či dobrých mravů.

Provozovatel si dále vyhrazuje právo kdykoliv a bez předchozího oznámení Uživateli odstranit z webového rozhraní jakýkoliv obsah umístěný na webové rozhraní Uživatelem.

Uživatel je oprávněn prostřednictvím svého uživatelského účtu umístit za podmínek stanovených v těchto zásadách na webové rozhraní pouze recepty a fotografie jídel. Uživatel souhlasí s tím, aby recepty a fotografie jídel byly zveřejněny na webovém rozhraní, a to bez nároku na odměnu. Uživatel rovněž souhlasí s tím, aby jím umístěný recept či fotografie jídla byly na webovém rozhraní zveřejněny spolu s uvedením přezdívky Uživatele.

Uživatel nesmí prostřednictvím svého uživatelského účtu na webové rozhraní umisťovat texty a vyobrazení, které:

nejsou receptem či fotografií jídla;

jejichž zveřejnění by bylo v rozporu s těmito Zásadami, platnými právními předpisy a dobrými mravy, tj. zejména text či obrazový snímek, jenž je možno považovat za urážlivý, vulgární, hanobící rasu, národ či náboženské vyznání, poškozující dobré jméno, erotického či pornografického charakteru;

k nimž nemá Uživatel náležitá autorská práva na základě vytvoření autorského díla či na základě licence;

slouží k propagaci podnikatelské či obdobné činnosti Uživatele či třetí osoby.

Uživatel dále nesmí:

užívat webové rozhraní v rozporu s těmito Zásadami;

zveřejňovat fotografie, na kterých jsou rozpoznatelné obličeje osob;

komerčně užívat kterékoli části webového rozhraní;

zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást webového rozhraní, nebo se i jen pokusit narušit stabilitu, chod nebo data webového rozhraní;

používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní.

Uživatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Provozovatele či třetí osoby.

Ochrana osobních údajů

Součástí údajů zadávaných do webového formuláře mohou být i osobní údaje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (zejména e-mailová adresa).

Veškeré údaje zadávané do webového formuláře, včetně osobních údajů, jsou určeny pouze pro komunikaci mezi Uživatelem a Provozovatelem a Provozovatel nesděluje tyto údaje třetím osobám. Tím není dotčena možnost Provozovatele připojit k receptu či fotografii zveřejněné Uživatelem na webovém rozhraní přezdívku Uživatele, s čímž Uživatel souhlasí.

Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících s aktivitami Provozovatele a obchodních sdělení na svůj e-mail. Oba souhlasy mohou být kdykoliv odvolány prostřednictvím zaslání e-mailu na Kontaktní e-mail Provozovatele.

Uživatel souhlasí se zpracováním a shromažďováním osobních údajů, které Provozovateli poskytl v rámci registrace, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Zpracováním osobních údajů může Provozovatel pověřit třetí osobu jako zpracovatele. Pokud se Uživatel domnívá, že při zpracování jeho osobních údajů došlo k porušení zákona nebo ochrany soukromého a osobního života Uživatele, uplatňuje Uživatel své stížnosti či připomínky u Poskytovatele.

Uživatel má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Uživatel prohlašuje, že ví o tom, že osobní údaje je možno na základě písemné žádosti Uživatele odstranit z databáze. Osobní údaje Uživatele jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Uživatel potvrzuje, že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že by se Uživatel domníval, že Provozovatel nebo zpracovatel provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Uživatele či v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Provozovatele nebo zpracovatele o vysvětlení a rovněž požadovat, aby Provozovatel či zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Požádá-li Uživatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je Provozovatel povinen mu tuto informaci předat. Provozovatel má právo za poskytnutí takové informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Dozor na ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz).

Pokud si přejete vymazat váš účet a uživatelská data, kontaktujte nás na admin@nejrecept.cz

Google Analytics a soubory cookie

Webové rozhraní používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá souborů "cookies", které jsou textovými soubory ukládanými do počítače Uživatele a Návštěvníka umožňující analýzu způsobu užívání webového rozhraní Uživatelem či Návštěvníkem.

Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání webového rozhraní a vytváření zpráv o jeho aktivitě, určených pro Provozovatele a pro užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google.

Google nebude spojovat IP adresu Uživatele či Návštěvníka s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Uživatel a Návštěvník webového rozhraní mohou odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči, avšak v tomto případně není vyloučeno, že nebude možné plně využívat veškeré funkce webového rozhraní. Používáním webového rozhraní souhlasí Uživatel a Návštěvník se zpracováváním údajů o nich společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

Ochrana autorských práv

Obsah webových stránek Provozovatele (texty, fotografie, obrázky, loga a další), včetně programového vybavení webového rozhraní a těchto Zásad, je chráněn autorským právem Provozovatele a může být chráněn dalšími právy dalších osob. Obsah nesmí být Uživatelem či Návštěvníkem měněn, kopírován, rozmnožován, šířen ani použit žádnou třetí stranou k jakémukoli účelu bez souhlasu Provozovatele či držitele autorských práv.

Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků. 

Ostatní vztahy související s využíváním webového rozhraní

Kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

Provozovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Uživatel ani Návštěvník nesmí při využívání webového rozhraní používat mechanismy, programové vybavení, skripty nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz, tj. především narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.

Provozovatel nezaručuje nepřerušený přístup na webové rozhraní, ani nezávadnost a bezpečnost webového rozhraní. Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou při realizaci přístupu a užívání webového rozhraní, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na webovém rozhraní, škody způsobené přerušením provozu, poruchou webového rozhraní, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku, neoprávněného přístupu k přenosům a datům Návštěvníků.

Poruší-li Uživatel nebo Návštěvník při užívání webového rozhraní práva třetích osob, nenese za to Provozovatel odpovědnost. Bude-li na Provozovateli vymáhána náhrada škody nebo jiné újmy, případně jiné obdobné plnění, má Provozovatel právo toto plnění následně vymáhat na Uživateli nebo Návštěvníkovi, který se porušení práva dopustil.

Závěrečná ustanovení

Veškeré vztahy se řídí těmito Zásadami a vztahy jimi neupravené zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v aktuálním znění, případně dalšími platnými právními předpisy.

Znění těchto Zásad může Provozovatel měnit či doplňovat.

V případě dotazu k těmto Zásadám poskytne Provozovatel bezodkladně veškeré potřebné informace.

Případné stížnosti vyřizuje Provozovatel prostřednictvím Kontaktního e-mailu. Provozovatel není ve vztahu k Uživateli vázán žádnými kodexy chování ani žádné takové dobrovolně nedodržuje (ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku).

Tyto Zásady jsou platné a účinné od  1.10.2014

Nejnovější recepty

Každý den tipy na chutný chod pro celou rodinu

Více receptů